Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo
Godziny Zajęcia
06:30 – 08:15 Schodzenie się dzieci

Swobodne zabawy i spontaniczne działania w dowolnym miejscu i w dowolnym towarzystwie.

Eksploracja kącików – inspiracja i obserwacja dokonywana przez nauczyciela.

08:15 – 08:30 Prace porządkowe

Ćwiczenia ruchowe
Wspólne zabawy ruchowe, improwizacje muzyczne i pantomimiczne.

08:30 – 09:00 Śniadanie

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne.  Dyżury przy stole – nakrywanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

09:00 – 10:00 Zajęcia edukacyjne

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, ruchowe,  umuzykalniające:

·       wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci z wraz z edukacją matematyczną,

·       kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, rozwijanie mowy,

·       rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, obywatelskich i rodzinnych,

·       wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

·       pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

·       kształtowanie sprawności fizycznej,

·       wychowania przez sztukę (muzyka i śpiew, pląsy i tańce),

·       gry i zabawy ruchowe,

·       obserwacje przyrodnicze,

·       prace gospodarcze i ogrodnicze.

10:00 – 10:15 Drugie śniadanie
10:15 – 11:10 Zabawy w ogrodzie

Spacery, wycieczki

·       gry i zabawy ruchowe,

·       obserwacje przyrodnicze,

·       prace gospodarcze i ogrodnicze.

11:10 – 11:25 Przygotowanie do obiadu

Czynności porządkowo-higieniczne: mycie rąk, nakrywanie do stołu

11:25 – 11:45 Obiad – I danie
11:45 – 13:00 Starszaki – Zajęcia edukacyjne

Słuchanie lub ciche czytanie

Praca indywidualna

Zajęcia reedukacyjne

Zadania indywidualne:

·       ciche czytanie, pisanie, słuchanie,

·       manipulowanie – zależne od możliwości psychofizycznych dziecka,

·       zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem komputera,

·       praca wyrównawcza, indywidualna z dzieckiem.

Maluchy – od ok. godz.11.45 do 13.25 odpoczynek poobiedni na leżakach przy muzyce relaksacyjnej; słuchanie bajek.

13:00 – 13:30 Starszaki – Swobodne zabawy

·       eksploracja kącików,

·       budzenie zainteresowań technicznych – zabawy konstrukcyjne.

13:30 – 14:00 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne

Obiad – II danie

Dbałość o estetykę jedzenia.

14:00 – 15:30 Zabawy w ogrodzie, w sali 

·       gry i zabawy ruchowe,

·       obserwacje przyrodnicze,

·       prace gospodarcze i ogrodnicze,

·       czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

15:30 – 16:45 Gry i zabawy ruchowe według uznania dzieci

Prace porządkowe

Rozchodzenie się dzieci

Zamknij menu
Skip to content