Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Przedszkole Publiczne nr 34 w Rzeszowie to przedszkole Promujące Zdrowie.

Jak wynika z definicji, przedszkole promujące zdrowie  tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Od 2002 roku nasze przedszkole należy do „Miejskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie”.
Od tamtej pory podczas realizacji programu Promocji Zdrowia staramy się  pokazać ludziom, że mogą zwiększyć kontrolę nad własnym zdrowiem i wpłynąć na jego poprawę. Utożsamiamy się z hasłem „Nasze zdrowie w naszych rękach”– które  oznacza, że każdy z nas może, a nawet powinien podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia. Istotą Przedszkola Promującego Zdrowie jest całościowe  podejście do zdrowia.  Dlatego w swych działaniach skupiamy się nie tylko na aspekcie fizycznym, ale także na aspekcie: psychicznym, społecznym, duchownym. Ważnym elementem jest również atmosfera panująca w przedszkolu dlatego wspólnie troszczymy się o dobre relacje społeczne, wzajemnie zrozumienie i empatię, które w znaczący sposób wpływają na poprawę samopoczucia.

W 2009 roku  otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.
Przyznanie Certyfikatu, a więc włączenie naszego przedszkola do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostało poprzedzone 5-letnim okresem  intensywnej działalności całej społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia. Obecnie staramy się o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. 
Zespół Promocji Zdrowia, składa się z dwóch koordynatorów:
-Dominika Kiełboń,
-Anna Pucia
oraz pozostałych członków: Ewa Kuźniar, Arleta Cag, Dorota Ślęczka.

Zgodnie z wytycznymi Przedszkole Promujące Zdrowie tworzy plany działań dla całego przedszkola oraz przeprowadza autoewaluację, która  pokazała nam w jakim miejscu aktualnie się znajdujemy pod kątem prowadzenia działań związanych z promocją zdrowia. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli,  rodziców i pracowników niepedagogicznych wyłoniono nie tylko problem priorytetowy, ale także obszary, które wymagają poprawy, udoskonalenia we wszystkich standardach.
Poniżej w załącznikach prezentujemy:
raport z autoewaluacji
Autoewaluacja – 2020-2021
-raport końcowy z autoewaluacji
Raport końcowy z autoewaluacji 2020-2021
plan działań na rok 2020-2021
Plan działań na rok 2020-2021
– plany działań na rok 2021/2022
Plan działań załącznik A 2021 -2022
Plan działań załącznik B 2021-2022

Zdjęcia oraz opisy działań z promocji zdrowia umieszczane są na bieżąco na stronie naszego przedszkola w zakładce Przedszkole Promujące Zdrowie, http://pp34.rzeszow.pl/kategoria/przedszkole-promujace-zdrowie/

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

1.                  Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

2.                  Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

3.                  Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co­dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4.                  Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

W tym celu  systematyczne działania związane z  promocją zdrowia skupiają się przede wszystkim na:
• przekazywaniu dzieciom spójnych i zrozumiałych dla nich informacji dotyczących zdrowia i zachowań
z nim związanych,
• pytaniu dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i braniu ich pod uwagę,
• powierzaniu dzieciom prostych zadań,
• zachęcaniu dzieci do generowania pomysłów,
• zachęcaniu dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy.

Dla osób, które chcą zdobyć więcej informacji na temat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, zapraszamy do zapoznania się z „Poradnikiem dla Przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”, link znajduje się poniżej:
Poradnik dla Przedszkoli Promujących Zdrowie
oraz odwiedzenia strony internetowej: https://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

 

Zamknij menu
Skip to content