Logo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 34 W RZESZOWIE

godlo

Koncepcja pracy przedszkola

 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji pracy przedszkola  były cele i zadaniach, zawarte w  ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ważnym wyznacznikiem były także wnioski z ewaluacji wewnętrznej.

Charakterystyka przedszkola

Przedszkole Publiczne nr 34 należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, znajdującego się na al. T. Rejtana 30 w Rzeszowie. W budynku przedszkola znajduje się 8 sal dydaktycznych, wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci, a także
z odpowiednim zapleczem sanitarnym. Przedszkole posiada 2 ogrody – dla grup młodszych
i starszych – z certyfikowanym sprzętem do zabawy na świeżym powietrzu. Ponadto na terenie placówki znajduje się gabinet logopedyczny. Dzięki temu, że przedszkole należy do ZSO nr 4, dzieci w razie potrzeby mogą korzystać ze szkolnych sal gimnastycznych oraz sali lustrzanej do zajęć ruchowych i rytmicznych. Posiłki podawane dzieciom przygotowywane są
w nowoczesnej kuchni szkoły, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami WHO. Troskę o kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i dbałość o zdrowie wychowanków potwierdza zdobyty przez przedszkole, wojewódzki certyfikat „Szkoły promującej zdrowie”. Obecnie placówka ubiega się o zdobycie certyfikatu krajowego.

W przedszkolu funkcjonuje 8 grup, do których uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat. Placówka zatrudnia 16 nauczycielek oraz 8 pomocy nauczyciela, pracujących pod nadzorem wicedyrektor ds. przedszkola oraz dyrektora ZSO nr 4 w Rzeszowie. Kadra przedszkola posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, dba o własne doskonalenie zawodowe w celu podnoszenia jakości pracy z wychowankami. W przedszkolu realizowane są liczne programy, zarówno autorstwa nauczycielek, jak i ogólnopolskie, wychowankowie biorą udział w różnorodnych konkursach
i przeglądach, organizowanych w przedszkolu oraz poza nim. Nauczycielki podczas zajęć korzystają z multimediów, wprowadzają także podstawy kodowania i programowania. W celu wspomagania rozwoju dzieci i poszerzania wiedzy o świecie, nauczycielki prowadzą regularną współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Cele główne:

 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju emocjonalnego dzieci, umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, przeżywania sukcesów i porażek – przeciwdziałanie postawom agresywnym;
 • Przygotowanie wychowanków dalszej edukacji i właściwego funkcjonowania w grupie społecznej;
 • Kształtowanie u dzieci postaw tolerancji, wzajemnej akceptacji i wrażliwości na potrzeby lub krzywdę innych;
 • Tworzenie zasad zachowania w placówce przedszkolnej oraz wdrażanie do ich przestrzegania;
 • Stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, prowadzących do zaspokojenia naturalnej ciekawości oraz poszerzenia wiedzy, rozwijanie kreatywności
  i samodzielności wychowanków;
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i promowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne działania edukacyjne, w tym podnoszenie świadomości rodziców;
 • Rozwijanie świadomości na temat bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia – w tym zagrożeń płynących ze świata multimediów;
 • Angażowanie rodziców w życie przedszkola, wspieranie działania rodziny poprzez działalność edukacyjną i doradczą;
 • Podejmowanie różnorodnych inicjatyw we współpracy ze środowiskiem lokalnym
  w celu rozwijania wiedzy wychowanków oraz promocji przedszkola;
 • Regularny udział nauczycielek w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
  w celu zapewnienia wychowankom edukacji na wysokim poziomie.

 

Kryteria sukcesu:

 • Uzyskanie ogólnopolskiego certyfikatu „Szkoły promującej zdrowie” (w czasie obowiązywania powyższej koncepcji);
 • Tworzenie kodeksów zasad panujących w poszczególnych grupach, ułatwiającego dzieciom funkcjonowanie w grupie rówieśniczej;
 • Organizowanie zajęć na temat emocji, sięganie po odpowiednią literaturę, stosowanie różnorodnych metod w celu wspomagania właściwego emocjonalnego rozwoju wychowanków;
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin, w celu podniesienia świadomości dzieci na temat zdrowego trybu życia, np. higienistka, dietetyk, fizjoterapeuta, lekarz, pielęgniarka itp.
 • Stosowanie w codziennej pracy różnorodnych form i metod aktywizujących, w celu uatrakcyjnienia procesu zdobywania wiedzy przez wychowanków;
 • Organizowanie wycieczek i wyjść grupowych, udział w konkursach i przeglądach, zapraszanie ciekawych gości w celu rozwoju wiedzy wychowanków i promocji placówki;
 • Zachęcanie rodziców do angażowania się w życie grupy i przedszkola, utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami wychowanków i regularne przekazywanie informacji na temat ich dziecka;
 • Organizacja szkoleń dla nauczycielek na terenie placówki oraz udział w formach doskonalenia odbywających się w innych miejscach.

 

Sposoby motywowania dzieci do nabywania pożądanych zachowań i umiejętności:

 • Pochwały słowne indywidualne;
 • Pochwały słowne na forum grupy;
 • Pochwała przed rodzicami;
 • Przywileje podczas codziennej pracy grupy: możliwość stania w pierwszej parze, pierwszeństwo podczas wyboru zabawy/zabawki, wykonywanie prostych czynności powierzonych przez nauczycielkę;
 • Tablice motywacyjne z atrakcyjnymi znaczkami/naklejkami jako forma nagrody;
 • Dyplomy/nagrody rzeczowe w przypadku udziału w konkursach i przeglądach.

 

System diagnozowania osiągnięć dzieci:

 • Codzienna obserwacja prowadzona przez nauczycielki;
 • Arkusze obserwacji dla dzieci 3,4 i 5-letnich oraz testy diagnozy dla 6-latków, przeprowadzane w I i II semestrze’
 • Zauważalne postępy (lub ich brak), widoczne w zadaniach wykonywanych w książkach (4,5 i 6-latki) oraz jakości wykonania cotygodniowych prac plastycznych (wszystkie grupy wiekowe).

System obserwowania (oceniania) osiągnięć nauczycieli:

 • Podczas zajęć hospitowanych przez panią wicedyrektor;
 • Poprzez informacje przekazane w arkuszu autoewaluacji, wypełnianym w I i II semestrze.

System informowanie rodziców o postępach dzieci:

 • Przekazywania informacji podczas zebrań grupowych;
 • Przekazywanie informacji indywidualnie, w czasie codziennych spotkań podczas odprowadzania lub wybierania dzieci z przedszkola;
 • Przekazywanie informacji indywidualnie, podczas comiesięcznych konsultacji z nauczycielkami poszczególnych grup;
 • Możliwość zaobserwowania zachowania dziecka podczas zajęć otwartych;
 • Przekazywanie wyników testów diagnostycznych sześciolatków oraz arkuszy obserwacji dzieci młodszych.

 

Zasady i sposoby współpracy nauczycielek przedszkola:

 • Dokonywanie ustaleń dotyczących funkcjonowania przedszkola podczas spotkań Rady Pedagogicznej;
 • Szeroko pojęta wymiana doświadczeń i materiałów do pracy, także drogą e-mailową;
 • Praca w różnych zespołach zdaniowych;
 • Współpraca podczas organizacji wycieczek, wyjść, konkursów, przeglądów czy spotkań z ciekawymi ludźmi.

 

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym:

 • Nauczycielki wraz z panią wicedyrektor organizują konkursy i przeglądy o różnorodnej tematyce, w tym rozwijające świadomość na temat zdrowego trybu życia. Imprezy te mogą mieć charakter zamknięty, wewnątrzprzedszkolny, lub odbywać się przy współpracy z innymi organizacjami lub placówkami edukacyjnymi.

Ponadto wychowankowie przedszkola biorą udział w przeglądach, konkurach i imprezach sportowych organizowanych przez inne instytucje.

 • Nauczycielki we współpracy z panią wicedyrektor organizują wycieczki edukacyjne, wyjścia na wydarzenia kulturalne/oświatowe, odbywające się poza przedszkolem. Priorytet mają wydarzenia pogłębiające wiedzę na temat zdrowia i ekologii. Dzieci odbywają wizyty w:
 • rzeszowskich kinach;
 • rzeszowskich muzeach;
 • Teatrze Maska;
 • bibliotece publicznej;
 • Filharmonii Podkarpackiej;
 • innych miejscach, w których mają miejsce wydarzenia kulturalno – oświatowe, a także wyjeżdżają na wycieczki plenerowe.

Ponadto dzieci biorą udział w wydarzeniach kulturalno – oświatowych wewnątrz placówki. Są to cykliczne spotkania z grupami teatralnymi, Mobilną Filharmonią i muzykami szkoły „Yamaha”. W trakcie roku szkolnego mogą odbywać się także inne spotkania, proponowane przez dyrekcję przedszkola lub nauczycielki.

 • Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest rozwój wiedzy wychowanków, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia świadomości na temat zdrowego stylu życia i ekologii, zaprezentowanie umiejętności i zdolności przedszkolaków, promocja przedszkola oraz rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat znaczenia wychowania przedszkolnego dla prawidłowego rozwoju człowieka.

 

Programy edukacyjne realizowane w placówce:

 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”;
 • Ogólnopolski program „Mały miś w świecie wielkiej literatury”;
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem” – pracownia VII i VIII;
 • „Cały Rzeszów czyta bajki”- autorski program p. D. Kiełboń – pracownia VII;
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę!”;
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Aquafresh”;
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Moje zdrowie, moja siła – wielka moc” – pracownie III, V, VI.
Zamknij menu
Skip to content