Przedszkole nr 34 w Rzeszowie

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA:

Koncepcja została opracowana na 3 lata przez zespół w składzie: Alicja Koczela, Aleksandra Tutak.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o ARKUSZE SAMOOCENY NAUCZYCIELI, ARKUSZE SAMOOCENY PRACY PRZEDSZKOLA. W wyniku samooceny określono wnioski na podstawie, których opracowano specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST (krótka charakterystyka):

PRZEDSZKOLE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 ULICA REJTANA 30 – PRZEDSZKOLE BEZPIECZNE. POSIADAMY BEZPIECZNE I EKOLOGICZNE DWA OGRODY. JEDEN DLA DZIECI MŁODSZYCH, A DRUGI DLA STARSZAKÓW. PRZESTRONNE SALE ZAJĘĆ Z PEŁNYM WĘZŁEM SANITARNYM. NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE SALE ZAJĘĆ. DYSPONUJEMY SALĄ RYTMICZNĄ I GABINETEM LOGOPEDYCZNYM. JEST TO PLACÓWKA 6-CIO ODDZIAŁOWA LICZĄCA 157 DZIECI. PRZEDSZKOLE POSIADA WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. NALEŻYMY DO STOWARZYSZENIA „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI”. REALIZUJEMY PROGRAMY AUTORSKIE I INNOWACJE. PLACÓWKA ZATRUDNIA 11–TU NAUCZYCIELI KREATYWNYCH, OTWARTYCH, UPRZEJMYCH, PERFEKCYJNYCH ZAWODOWO. CZAS PRACY PRZEDSZKOLA OD 6.30 – 17.00 . ŻYWIMY DZIECI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ZDROWIA. MAMY DOBRZE WYPOSAŻONE PRACOWNIE PRZEDSZKOLNE, Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PROWADZIMY RÓŻNORODNĄ DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO–WYCHOWAWCZO –ROZRYWKOWĄ.

SPECYFIKĄ PRZEDSZKOLA JEST (opis oferty edukacyjnej):

Placówka promująca zdrowie z certyfikatem wojewódzkim. zajęcia dodatkowe: języki obce, rytmika, zajęcia sportowe, kółko teatralne, religia, logopedia, przedstawienia teatralne, koncerty filharmonii rzeszowskiej, koncerty ze szkoły YAMAHA.

CELE GŁÓWNE (z podstawy programowej, z oferty edukacyjnej, z priorytetów przedszkola):

 • Wspieranie dzieci w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami poprzez pozytywne wzorce, pogadanki, podnoszenie samooceny dzieci – dowartościowywanie;
 • Umiejętne i wartościowe spędzanie wolnego czasu – nie czerpanie agresywnych wzorców i zachowań z mediów i gier komputerowych we współpracy z rodzicami;
 • Pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, przemoc domowa, fizyczna, słowna itp. – umiejętność nauczycieli w identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających dziecku, – zachęcanie do konieczności mówienia o tym;
 • Redukowanie i racjonalizowanie kar, nagradzanie pozytywnych zachowań dzieci;
 • Wdrażanie dzieci do jasnych i czytelnych granic zachowania;
 • Tworzenie norm i zasad postępowania w placówce przedszkolnej;
 • Rozwijanie u dzieci empatii, zdolności jednostki do rozumienia uczuć drugiej osoby;
 • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez zajęcia kulinarne, zdrowotne, opowiadanie historyjek;
 • Zachęcanie do bliższego poznania warzyw i owoców, przekazanie dzieciom, jakie witaminy zawierają i jak wpływają na nasz organizm;
 • Rozszerzenie wiadomości zdrowotnych i leczniczych różnego rodzaju produktów i ziół;
 • Wdrażanie rodziców do współdziałania z placówką przedszkolną w zakresie żywienia dzieci, podawanych posiłków i deserów.

KRYTERIA SUKCESU (co przedszkole chce osiągnąć):

 • Wspólnie z rodzicami opracowanie norm i zasad oraz czytelnych grupie zachowania się dzieci;
 • Modyfikowanie postaw rodzicielskich uczenie rodziców prawidłowej komunikacji ze swoim dzieckiem;
 • Przez spotkania z psychologiem, artykuły, gazetki, zachęcanie do czytania podanej bibliografii;
 • Wyeksponowanie na stronie internetowej i gazetkach przedszkola skąd dziecko może czerpać wzorce agresywnych zachowań; głównie media, gry komputerowe;
 • Zaproszenie do przedszkola profesjonalistów z zakresu agresji i przemocy: psycholog;
 • Zorganizowanie zajęć i pogadanek na temat przeciwdziałania przemocy i agresji na podstawie literatury dziecięcej, historyjek obrazkowych i porównywanie ich do zachowań w grupie;
 • Włączenie rodziców do współpracy w codzienne żywienie dzieci w placówce przedszkolnej przez pomoc w układaniu jadłospisu i wypieranie tendencyjnych posiłków na lepsze i zdrowe nie używaną w polskich kuchniach.

PLANOWANE DZIAŁANIA W OKRESIE NAJBLIŻSZEGO ROKU SZKOLNEGO 2016 – 2017: pracownie od I do VI (załączone w nadzorze pedagogicznym)

METODY PRACY (opis wiodących metod pracy):

SŁOWNE, CZYNNE, OGLĄDOWE, AKTYWIZUJĄCE, WIODĄCE W SAMODZIELNYCH DOŚWIADCZENIACH DZIECI, TWÓRCZE I ODTWÓRCZE, PRZEKAZU SŁOWNEGO, OBSERWACJI I POKAZIE, SPONTANICZNEJ, SWOBODNEJ AKTYWNOŚCI WŁASNEJ DZIECKA, ZAJĘCIACH DRAMOWYCH.

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH (opis):

Stosowanie listów gratulacyjnych, dyplomów, pochwał, nagród, zapis w aktualnościach na stronie przedszkola, wywieszanie zdjęć, przekazywanie i umieszczanie informacji w prasie lokalnej.

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI (opis):

TESTY KOMPETENCJI DLA 3, 4 LATKÓW , SGS DLA 5, 6 LATKÓW , OCENA WSTĘPNA I KOŃCOWA, CENZURKA DLA 6 LATKA , PODRĘCZNIKI.

SYSTEM OBSERWOWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI (opis):

HOSPITACJA, OBSERWACJA DYREKTORA, arkusz samooceny.

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI (opis):

ZEBRANIA GRUPOWE, KONTAKTY INDYWIDUALNE, ZAJĘCIA OTWARTE, CEZURKA
O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE .

ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI (opis):

PRACA W ZEPOŁACH

W TRAKCIE RADY PEDAGOGICZENEJ,

DROGĄ E- MAIL,

WYMIANĄ DOŚWIADCZEŃ,

ZAMIESZCZENIE SCENARIUSZY I KORESPONDENCJI NA STRONACH WWW PRZEDSZKOLA.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA (opis):

PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW Z RODZICAMI I DZEĆMI ,

ROZMOWY INDYWIDUALNE,

ZEBRANIA GRUPOWE,

SPOTKANIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI I ZAPOZNANIA SIĘ Z TESTEM KOMPETENCJI.

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM (opis):

ORGANIZOWANIE WYJŚĆ NA IMPREZY POZAPRZEDSZKOLNE – JEDNOSTRONNE: KINO, TEATR, BIBLIOTEKA, DOM KULTURY, FILHARMONIA.

UDZIAŁ W PRZEDSIĘWZIĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ RÓŻNE ORGANIZACJE I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA (PRZEGLĄDY ORKIESTR, TAŃCÓW, PIOSENEK).

DWUSTRONNE – WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI LOKALNYMI, Z POLSKIM SKLEPEM „ JEDYNKA”, ORGANIZOWANIE MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW PIOSENEK I TAŃCÓW ORAZ INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PLACÓWKI PRZEDSZKOLNE, WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ NR 11, 27, 23, (ZAPRASZANI JESTEŚMY NA LEKCJE OTWARTE, RYWALIZACJE SPORTOWE A NASZA PLACÓWKA WŁĄCZA SZKOŁY DO WSPÓŁPRACY PRZY OPRAWIE RÓŻNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ. WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW BALETOWYCH, MUZYCZNYCH, PLASTYCZNYCH, SPORTOWYCH, LITERACKICH).

PROGRAM WYCHOWAWCZY (opis głównych założeń):

ZAWARTY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO oraz w programie wychowawczym Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie.

CELE PROGRAMU:

 • Profesjonalna praca z dziećmi w celu ujawniania przeżywanych niepowodzeń, braku kontaktu i zrozumienia rodziców trudnych sytuacji życiowych, brak tolerancji, rozstanie rodziców;
 • Uświadomienie i ukierunkowywanie dzieci na pozytywne zachowania dobre relacje koleżeńskie i empatię do innych;
 • Wypieranie wzorców agresywnych zachowań przy współpracy rodziców, unikanie gier komputerowych i mediów w których jest mnóstwo przemocy i agresji;
 • Kształtowanie postaw dzieci i rodziców w kwestii zdrowego odżywiania, zmiany i rewolucje kuchenne;
 • Współdziałanie z kuchnią i wymaganie zmian w przygotowaniu posiłków. Wprowadzanie nowych produktów bogatych w białko (ciecierzyca, soczewica, szparagi, szpinak, mniej soli i mniej cukru itd.).

PROGRAM PROFILAKTYKI (opis głównych założeń):

OBSERWACJA I BADANIE DZIECI PRZEZ TESTY, PISANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH, UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH MINISTERIALNYCH I WSZELKICH AKCJACH DOTYCZĄCEGO WIEKU PRZEDSZKOLNEGO.

REALIZOWANY JEST WE WSZYSTKICH PRACOWNIACH PROGRAM AUTORSKI AGATY PESZKO „ ZDROWO ŻYĆ – ZDROWYM BYĆ”.

PLAN PRACY (główne zadania opracowane na dany rok):

 • Zorganizowanie dla rodziców spotkania z profesjonalistami z zakresu przemocy i agresji;
 • Opracowanie gazetki przed każdą pracownią pod hasłem „Wzroce agresywnych zachowań”;
 • Opracowanie bibliografii i rozdawanie ciekawych artykułów na temat przemocy fizycznej i psychicznej domowej i wśród rówieśników;
 • Wyeksponowanie na stronie internetowej swoich działań z zakresu wyżej wymienionego tematu;
 • Opracowanie wspólnie z rodzicami kodeksu norm społecznych;
 • Systematyczne włączanie do posiłków ciekawych składników i produktów żywnościowych.

INNE ZAGADNIENIA UZNANE ZA WAŻNE DLA DANEGO PRZEDSZKOLA:

WYKAZ REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PROGRAMÓW I INNOWACJI:

LP. NAZWISKO AUTORA TYTUŁ
1. ELŻBIETA TOKARSKA I JOLANTA KOPAŁA „ ZANIM BĘDĘ UCZNIEM” – PROGRAM
2. MGR ALICJA BIALIC „RAZEM I OSOBNO” – INNOWACJA
3. ALICJA KOCZELA „ JA I RODZINA” – INNOWACJA
4. MGR AGATA PESZKO „ ZDROWO ŻYĆ – ZDROWYM BYĆ” – INNOWACJA
5. MGR JOLANTA OBŁÓJ „CZYTAM SZYBCIEJ I LEPIEJ” – INNOWACJA
6. MGR ANNA WILK „ FIZYKA DLA NAJMŁODSZYCH” – INNOWACJA
7. MGR BARBARA OCZOŚ „ KOLOROWE ZNAKI” – INNOWACJA
Zamknij menu